so

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy


Informacje podstawowe
Status prawny
Przedmiot działań
Struktura organizacyjna
Dokumenty szkoły
Zasady rekrutacji
Przetargi
Jak załatwić sprawę?
Informacje finansowe
 

Struktura organizacyjna

ORGANY SZKOŁY:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE:

DYREKTOR
 Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy jest
mgr inż. Marta Czekaj
-kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawcza szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz
-sprawuje nadzór pedagogiczny,
-sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
-realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
– Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe wykorzystanie  a także może organizować administracyjną,finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
-jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników,
-podaje do publicznej wiadomości do dnia 1 września kolejnego roku szkolnego szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
-organizuje i nadzoruje działalność promocyjno-marketingową szkoły,
-podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

WICEDYREKTOR
Wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy jest
dr Grzegorz Zych
– w przypadku nieobecności dyrektora szkoły wicedyrektor zastępuje go
– Szczegółowy zakres działania określa dyrektor w przydziale czynności

RADA PEDAGOGICZNA
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia,wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnienie w szkole.

Rada pedagogiczna:

-uchwala statut szkoły,

-zatwierdza plan pracy szkoły,

-po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania

i szkolny zestaw podręczników,

-zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

-podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-podejmuje uchwałę o przyjęciu programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

-ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-podejmuje uchwały w sprawie skreślania z listy uczniów,

-wskazuje sposoby dostosowania warunków zdawania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

Działalność rady pedagogicznej określa regulamin.

RADA RODZICÓW
W szkole działa rada rodziców tworzona przez rodziców wszystkich uczniów szkoły. Jej organizację oraz sposób działania określa regulamin.W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców uczniów danego oddziału w nowym roku szkolnym

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W szkole działa samorząd uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów szkoły.
Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez Radę Samorządu.
Szczegółowe zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.