pd

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy


Informacje podstawowe
Status prawny
Przedmiot działań
Struktura organizacyjna
Dokumenty szkoły
Zasady rekrutacji
Przetargi
Jak załatwić sprawę?
Informacje finansowe
 

Przedmiot działań

Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
 d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Organizację pracy szkoły regulują dokumenty wewnątrzszkolne: statut szkoły, zasady wewnątrzszkolnego oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.