Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Regulamin funkcjonowania II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy 

w związku z zagrożeniem epidemicznym

/na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 

tryb pełny stacjonarny/

 

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych rekomendowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok.

 

2. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

 

3. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony hotelu Gold), następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni przy sali lustrzanej i kierują się schodami głównymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

4. Uczniowie klas drugich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie kierują się na lewo i schodami bocznymi idą pod salę gimnastyczną, gdzie zostawiają swoje rzeczy na wieszakach obok sali gimnastycznej. Potem idą prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

5. Uczniowie klas trzecich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni naprzeciw wejścia głównego i kierują się na lewo schodami bocznymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do szkoły. Nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz uczniowie bezzwłocznie po przyjściu do szkoły zobowiązani są umyć ręce wodą z mydłem. Myć ręce należy również zwłaszcza przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

7. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

 

8. Uczeń nie powinien zabierać z sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

9. Każdy uczeń i nauczyciel po wejściu do sali lekcyjnej jest zobowiązany przed zajęciem swojego miejsca zdezynfekować swoje stanowisko pracy.

 

10. Gdy jest ciepło, zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw – na placu przed szkołą oraz na boisku. 

 

11. W razie niepogody zaleca się uczniom w trakcie przerw pozostanie w salach lekcyjnych, aby uniknąć tłoku na korytarzach szkolnych.

 

12 Lekcje wychowania fizycznego powinny być prowadzone na świeżym powietrzu. 

 

13. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone oraz  różne formy aktywnego przemieszczania się.

 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) szkoły co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych, jak również przed zajęciami i po zajęciach.

 

15. Zajęcia pozalekcyjne powinny być organizowane po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły w małych grupach lub oddziałach klasowych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów epidemicznych.

 

16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

 

17. Na terenie szkoły można spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Należy wówczas zachować zasady bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

18. Zarówno nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, jak i uczniowie, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numery 999 lub 112.

 

19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję lub chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

 

20. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący na stanowisku pracy, będzie miał niepokojące objawy infekcji lub choroby zakaźnej, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numery 999 lub 112.

 

21. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


Tagi: